Kontrolno telo poseduje Rešenje o akreditaciji broj 06-013, izdato od strane Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore, u skladu sa standardom JUS ISO/IEC 17020: 2002.

Poslovanje Kontrolnog tela sastoji se u pružanju usluga kontrolisanja u oblastima:
  • Kontrolisanje novih proizvoda, opreme i delova opreme - određivanje usaglašenosti sa referentnim propisima i standardima.
  • Postrojenja pod pritiskom: kotlovska postrojenja; gasne instalacije, naftovodi i produktovodi; postrojenja i instalacije ugrožene eksplozivnim, otrovnim i zapaljivim smešama pare, gasova i prašine - određivanje usaglašenosti sa referentnim propisima i standardima.
  • Oprema, postrojenja i konstrukcija u eksploataciji - određivanje usaglašenosti sa referentnim propisima i standardima.
  • Uređaji i instalacije u protiveksplozivnoj zaštiti - određivanje usaglašenosti sa referentnim propisima i standardima.
  • Bezbednost – određivanje usaglašenosti sa referentnim propisima i standardima za proizvode, proizvodne procese iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu.
  • Zaštita životne i radne sredine - određivanje usaglašenosti sa referentnim propisima i standardima.


INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573